Podmienky služby

Článok 1 Definície pojmov

1. Prevádzkovateľ – Pinf s.r.o., 906 05 Sobotište 393, IČO: 51007908, ktorý je prevádzkovateľom portálu, na ktorom poskytuje Pinf služby uvedené v týchto podmienkach.

2. Používateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na portáli, za účelom využívania Pinf služieb.

3. Pinf službyportál SvadobníProfesionáli.sk, nástroje alebo služby, ktoré sú prístupné na portáli pre registrovaných používateľov, a ktoré môžu byť menené a dopĺňané prevádzkovateľom v čase

4. Portálinternetové prostredie prevádzkované prevádzkovateľom pod doménou portal.svadobniprofesionali.sk a svadobniprofesionali.sk, v ktorom používateľ a ním poverené osoby môžu rýchlo a jednoducho spravovať Pinf služby poskytované prevádzkovateľom.

5. Účetúčet používateľa vytvorený na základe registrácie, zriadený za účelom využívania Pinf služieb

6. Heslopoužívateľom pri registrácii zvolený kód, ktorý slúži na identifikáciu a overenie identifikácie používateľa pri jeho vstupe na portál.

Článok 2 Registrácia

1. Za účelom plného využitia Pinf služieb, ktoré poskytuje prevádzkovateľ, je potrebné aby sa používateľ registroval na portáli.

2. Pri registrácii používateľ zadáva používateľské meno, mailovú adresu a heslo, ktoré si zvolí (prípadne mu bude vygenerované a je možné ho neskôr zmeniť), a pod ktorým sa bude po registrácii identifikovať na portáli. Po vyplnení registračného formulára a pred začatím používania portálu musí používateľ vyjadriť súhlas s týmito podmienkami. Bez vyjadrenia súhlasu nie je možné registráciu úspešne dokončiť a získať postavenie používateľa portálu.

3. Správna registrácia a pravdivosť prihlasovateľom poskytnutých informácií bude preverená zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na zadanú mailovú adresu, ktorú prihlasovateľ uviedol v registračnom formulári. Po vykonaní inštrukcií obsiahnutých v potvrdzujúcom e-maily bude registrácia úspešne dokončená a používateľovi bude aktivovaný prístup do portálu.

4. Odoslaním údajov a označením príslušného políčka vzniká registrácia používateľa a súčasne je uzatvorená dohoda o registrácii a využívaní účtu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto podmienky (ďalej len „dohoda“) na základe, ktorej bude používateľovi vytvorený účet.

5. Po registrácii je používateľ oprávnený využívať celú funkcionalitu portálu, najmä zvoliť si balík Pinf služieb. Pri každom ďalšom prihlásení sa používateľa k účtu bude tento identifikovaný na základe prihlasovacieho mena a hesla. Registračné údaje bude používateľ používať na prihlásenie sa do svojho účtu a tiež na prepojenie svojho účtu s Pinf službami.

6. Za výber nevhodného prihlasovacieho mena alebo hesla, ako aj za jeho zneužitie zodpovedá výhradne používateľ.

Článok 3 Podmienky registrácie

1. Nevyhnutnou požiadavkou na používanie portálu a účtu je internetové pripojenie. Pri využívaní internetového pripojenia  môžu byť účtované poplatky za internetové pripojenie, poskytovateľom internetového pripojenia.

2. Používanie samotného účtu a portálu v základnej funkcionalite je bezodplatné.

Článok 4 Zánik a zmena oprávnenia využívať portál

1. Prevádzkovateľ je oprávnený úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Pinf služby, tieto podmienky,  ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Pinf služieb.

2. Prevádzkovateľ zverejní zmenu minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny, a to zverejnením informácie o zmene vhodným spôsobom cez portál a tiež prostredníctvom iných internetových stránok prevádzkovateľa alebo inými spôsobmi.       (napr. na používateľom zadanú mailovú adresu)

3. Pokiaľ sa údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii, ukážu ako neúplné, nesprávne alebo nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, je prevádzkovateľ oprávnený registráciu zrušiť alebo poskytovanie Pinf služieb prostredníctvom portálu dočasne obmedziť.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet a odstúpiť od dohody za podmienok uvedených v zákone alebo týchto podmienkach.

Článok 5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je oprávnený:

a) kedykoľvek prerušiť poskytovanie  Pinf služieb, ak používateľ zneužíva Pinf služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia,

b) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany portálu a prístupu používateľov na portál, pričom používateľ je povinný rešpektovať dodatočné spôsoby ochrany,

c) informovať používateľa o Pinf službách poskytovaných prostredníctvom iných webových stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom formou direct mailov a inými podobnými formami,

d) na základe udeleného súhlasu zo strany používateľa kontaktovať používateľa za účelom priameho marketingu svojich alebo ňou poskytovaných služieb.

Článok 6 Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný chrániť heslo pred stratou alebo neoprávneným použitím treťou osobou.

2. V prípade straty alebo odcudzenia prihlasovacích údajov je povinný tieto bezodkladne zmeniť.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neužitie prihlasovacích údajov a vznik akejkoľvek škody spôsobenej nedbanlivosťou používateľa s nakladaním s prihlasovacími údajmi.

4. Používateľ nie je oprávnený:

a)   používať portál v rozpore s týmito podmienkami,

b)   používať mechanizmy, softvér a programy, ktoré môžu poškodiť portál a jeho prevádzku

c)   používať opatrenia, ktoré by viedli k neprijateľnému preťaženiu systémov.

d)   používať softvér, ktorý umožňuje „získavanie údajov“ (Datamining) alebo akýmkoľvek iným spôsobom zbiera informácie týkajúce sa údajov v portáli.

e)   porušovať platné zákony, navádzať na porušovanie zákonov alebo odkazovať na takéto príspevky,

f)    používať portál a údaje sprístupnené na portáli na komerčný účel alebo ich predaj pre tretie strany alebo ich propagáciu (aj prostredníctvom odkazov)

g)   zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť, upravovať akúkoľvek súčasť portálu alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, integritu, chod alebo dáta portálu.

5.   Používateľ je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia týchto podmienok riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa,

b) zdržať sa konania, ktoré ohrozuje alebo narúša prevádzku a funkčnosť portálu

6.Je zakázané:

a) používať neoprávnený softvér určený k úprave niektorej z Pinf služieb

b) získavať alebo sa pokúšať o získanie hesiel alebo iných súkromných ​​informácii od iných používateľov

c) zneužívať zdroje podpory (support) alebo písať falošné správy

d) publikovať alebo šíriť obsah, ktorý škodí sieti, serveru alebo iným komponentom (napríklad šíri červy, trójske kone, vírusy, spyware, vykonáva phishing hesiel a pod.).

Článok 7 Dostupnosť

1. Prevádzkovateľ ručí za dostupnosť portálu v priemere 98 % počas roka. Nie je tu zahrnutý čas na pravidelnú údržbu, ktorá je možná len v offline režime, ani čas, ktorý nevieme ovplyvniť, napr. v dôsledku vyššej moci, externej manipulácie alebo iných problémov.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne, najdlhšie však na dobu 48 hodín znemožniť používateľovi prístup k portálu alebo účtu, z dôvodu vykonávania aktualizácie (update/upgrade) alebo z dôvodu odstraňovania chýb. Na takúto plánovanú aktualizáciu, resp. plánované odstraňovanie chýb je prevádzkovateľ povinný upozorniť používateľa prostredníctvom portálu.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť portálu v dôsledku výpadku internetového pripojenia. Tiež nezodpovedá za stratu údajov používateľa.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania portálu alebo účtu (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou.

Článok 8 Zodpovednosť

1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie obsahu Pinf služieb v prípade zneužitia prihlasovacích údajov používateľa, z dôvodu jeho nedbanlivosti alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

2. Pri uvedení nepravdivých údajov prihlasovateľ preberá zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, ako napr. živelné pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Poškodená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej zmluvnej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

5.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že:

a) obsah Pinf služieb bude bez vád

b) obsah Pinf služieb neobsahuje vírusy, alebo

c) stiahnutie obsahu Pinf služieb a jeho využívanie používateľom nebude mať vplyv na údaje a informácie uložené na koncovom zariadení

d)   za zníženie kvality alebo výpadky Pinf služby spôsobené treťou stranou,

e) za spôsob a následky nastavenia  Pinf služieb alebo koncového zariadenia zo strany používateľa,

f) pri poskytovaní Pinf služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Pinf služieb, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia používateľovho účtu, resp. registrácie, v súlade s týmito podmienkami.

Článok 9 Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ informačných systémov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ.

2. Dotknutou osobou je používateľ portálu.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva, ktorej predmetom  je poskytovanie služieb portálu registrovaným používateľom, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej len „ZOOU“], oprávnené záujmy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnuté na plnenie dohody.

4. Oprávnené záujmy

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb  aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy marketing. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich výmaz.

5. Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely uzavretia dohody a plnenie jej predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií, za účelom ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencie a detekcie počítačovej kriminality. Osobné údaje dotknutých osôb sa ďalej spracúvajú v rámci marketingu za účelom predkladania ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží informovanie o novinkách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách.

6. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje IP adresa, prihlasovacie meno, e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa.

7. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zoznam príjemcov je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

8. Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ  spracúva a uchováva počas trvania dohody a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa z dohody.

9. Profilovanie klientov

Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby  nových produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.

10. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

11. Cookies

 Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby   ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.

12.  Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese support@pinf.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

13. Komplexné aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov zverejnených na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Článok 10    Rozhodné právo

1. Všetky právne vzťahy založené dohodou na základe týchto podmienok registrácie a používania portálu ( ďalej tiež „ podmienky“) riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky Podmienky

2. Všetky prípadné spory v súvislosti s dohodou budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude  riešiť  v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky príslušný súd.

Článok 11 Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28.07.2019.

Informácie zadávané v profile musia byť pravdivé. Nie je dovolené používať nadmerné formátovanie (prehnane veľký či farebný text, veľké grafické prvky a podobne). Vyhradzujeme si právo takéto formátovanie z profilu bez upozornenia odstrániť. Nie je povolené v profiloch odkazovať na webové stránky 3. strany, stránky s nezákonným obsahom či obsahom nevhodným pre širokú verejnosť. Text v profile by mal byť gramaticky správny, s diakritikou, nemal by obsahovať preklepy. Vyhradzujeme si právo odstrániť text v prípade nadmerného obsahu chýb.

V prípade závažného a opätovného porušenia týchto podmienok môžeme profil deaktivovať.

Reklamačný poriadok, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, Zásady ochrany osobných údajov sa nachádzajú na adrese https://www.svadobniprofesionali.sk/legal/

0

Your Cart